Få svar på dine spørgsmål om Hedensted Fjernvarme

17. maj 2021

Få svar på dine spørgsmål om Hedensted Fjernvarme

Herunder kan du finde svar på de spørgsmål, vi oftest møder, når vi taler med vores andelshavere eller andre gode borgere i Hedensted Kommune.

Hvis du ikke finder svaret på dit spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til admin@hedensted-fjernvarme.dk. Du kan også kontakte os på telefon: 75 89 10 12. Vi vil så gerne tale med dig!

Spørgsmål og svar vedr. strategi, nye projekter og bestyrelse

Hvad er Hedensted Fjernvarmes strategi?

Hedensted Fjernvarmes strategi er at nedsætte varmeprisen og producere klimavenlig varme uden CO₂ belastning. Desuden er strategien også at placere investeringerne således at Hedensted Fjernvarme er mindst mulig sårbar i forhold til udefra kommende afgifter.

Vi har derfor flere forskellige metoder til at producere varme. Herved sikrer vi at kunne drifte billigst muligt, alt efter hvilken form for afgifter der måtte komme fra skiftende regeringer. Der ud over giver flere produktionsformer øget forsyningssikkerhed, så vi altid kan have tilstrækkelig varme til vores andelshavere.

Det er vigtigt for os at anvende ny teknologi i varmefremstilling, så vi altid investerer i grønne løsninger. Vel at mærke, grønne løsninger der også er gunstige for pengepungen. Vi har derfor bl.a. valgt at investere i udnyttelse af overskudsvarme fra Air Liquide frem for at investere i en biomassekedel (træflis), som så mange andre fjernvarmeværker gør. Vi kan producere overskudsvarme til ca. det halve af, hvad det koster at producere varme på en biomassekedel. 

Ud over varmepumpen ved Air Liquide har vi bl.a. den billige solvarme. De to ting supplerer hinanden godt.

Det giver Hedensted Fjernvarme en konkurrencefordel i fremtiden, når vi skal tilbyde fjernvarme til nye boligområder her i Hedensted by. Det er nemlig sådan, at man som husejer ikke er tvunget til at komme på fjernvarme. Vi skal kunne tilbyde en tilstrækkelig billig varmepris, så vi kan tiltrække nye andelshavere. 

10 årig priskurve for standard hus

10 årig CO2 udledningskurve

 

Hvad er varmeprisen i Hedensted Fjernvarme sammenlignet med andre værker?

I år 2010 da den nuværende bestyrelse tiltrådte, var varmeprisen i Hedensted Fjernvarme på ca. 22.000 kr. for et standardhus (130 m² og 18,1 MWh) hvilket dengang svarede til de 10 % dyreste varmeværker i energitilsynets prisstatistik. Siden er den årlige varmepris nedsat med ca. 7.000 kr., svarende til 33 % for et standardhus fra 2010 til 2016. De seneste 4 år har vi yderligere nedsat varmeprisen med 4.500 kr. pr. hustand. Hele beløbet kan man dog ikke se på varmeregningen, fordi vi samtidig har mistet et tilskud (grundbeløbet) der svarer til 4.000 kr. pr. hustand. I dag ligger Hedensted Fjernvarme prismæssigt på gennemsnittet i energitilsynets prisstatistik.

Se også spørgsmålet: Hvorfor er taksterne ikke steget i Hedensted Fjernvarme selvom grundbeløbet på 5 mio. kr. er faldet bort?

10 årig priskurve for et standardhus

 

Fjernvarmepriser i Hedensted Kommune

Pris i 2021 inkl. moms  kr.

Hedensted Fjernvarme

14.428

Løsning Fjernvarme

14.691

Tørring Kraftvarme

13.822

Rask Mølle Varmeværk

15.761

Uldum Varmeværk

13.271

 

Tabellen herover viser den årlige udgift for opvarmning af et standardhus på 130 m² med et varmeforbrug på 18,1 MWh/år. Priserne er hentet fra fjernvarmeværkernes hjemmesider.

Er formanden valgbar?

Ja formanden er valgbar, han bor på Havrevænget 23 i Hedensted.

Da formanden i 2017 flyttede ud af forsyningsområdet, vurderede bestyrelsen at formanden stadig var valgbar. Det er ud fra en betragtning af Dansk Fjernvarmes Vejledning i vedtægter. Vejledningen forholder sig på side 47 i – Ad 7.5 til valgbarhed. Her skriver de at:

”Valgbare personer tilknyttet institutioner eller lignende”: Eksempelvis brugsuddeleren på vegne af Brugsen eller pedellen på vegne af skolen.

Hedensted Fjernvarmes bestyrelse har j.fr. Hedensted Fjernvarmes vedtægt i §7.3 besluttet at formanden var/er valgbar.*Begrundelsen er at Hedensted Fjernvarme som forening, selv aftager varme fra Hedensted Fjernvarme. Bestyrelsen, der repræsenterer Hedensted Fjernvarme har besluttet at formanden med sin mangeårige tilknytning til selskabet, vælges at præsentere foreningen i egenskab i at være andelshaver, og dermed er formanden valgbar.

Inden bestyrelsen i 2017 tog beslutning om formandens valgbarhed, kontaktede man Dansk Fjernvarme for at få en tilkendegivelse på, at formanden kunne fortsætte som bestyrelsesmedlem, hvis han blev valgt på generalforsamlingen. Hedensted Fjernvarme fik tilkendegivelsen og det er anført i et bestyrelsesreferat fra bestyrelsesmøde d. 14. august 2017

*Bestyrelsen i Hedensted Fjernvarme afgør i henhold til vedtægternes §7.3, eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed.

Dansk Fjernvarmes Vejledning i vedtægter

Artikel i VAF om HF d. 04.11.2020

 

Hvorfor har vi ansat en direktør?

Hedensted Fjernvarme foretager store investeringer i grøn omstilling i forbindelse med byens udvikling på bolig- og erhvervsområdet samt konverteringsprojekterne. Der skal samarbejdes med rådgivere og andre aktører i større stil end hidtil. Bestyrelsen så derfor nødvendigheden i at ansætte en direktør med erfaring inden for forhandlingsteknik, økonomistyring, projektstyring, drift og kundekontakt. Med den nye direktør, kan vi give samarbejdsparterne det nødvendige modspil, særligt i kontraktforhandlinger og projektstyring. Det har vi manglet i forbindelse med at projekterne er blevet større. Også indenfor økonomistyring har der været et behov for en styrkelse af organisationen. Samtidig bliver lovgivningen mere kompleks og konkurrencen fra f.eks. individuelle varmepumper skærpes. Da vi tidligere har købt konsulenter til at løse disse opgaver for os, bliver det ikke dyrere for os at have en direktør. Tværtimod forventer vi at vores nye direktør også kan hjælpe bestyrelsen med at finde veje til at nedsætte varmeprisen yderligere i de kommende år. I takt med at den nye direktør har fået fodfæste, og vi har fået en ny driftsansvarlig, kan bestyrelsen med glæde konstatere, at mange ting nu løses og sættes i værk på en driftsmæssig forsvarlig måde. De erfarne medarbejdere på værket bidrager med deres viden og erfaring samtidig med, at de støtter op om den nye ledelse med den viden og erfaring, de kommer med. Det er godt at se.

 

Hvilke nye områder er på vej?

Kampagne: 500 kommende andelshavere i vente

Hedensted Fjernvarme kører en kampagne som er gældende for ca. 500 potentielle nye andelshavere. Det er i området omkring Parallelvej, Årupparken, Stjernevejsskolen og Hedensted Centret. Inden vi kunne gå i gang i det pågældende boligområde og med ansøgning om tilskud, skulle kommunen godkende et projektforslag. Projektforslaget er behandlet i Hedensted Kommune som har haft projektet i høring.

Hedensted Fjernvarme tilbyder husejerne i området konvertering til fjernvarme. Kampagnetilslutningsprisen er 0 kr., vel at bemærke hvis 50% af boligejerne tilmelder sig. Vi nærmer os 20% tilmeldte. Årsagen til at vi kan tilbyde tilslutning til 0 kr. er, at Energistyrelsen har oprettet tilskudspuljer. Vi har ansøgt puljerne, men afventer den endelige godkendelse fra Energistyrelsen.

Vi forventer at 2021 går med planlægning, projektering og kontakt til husejerne i området. Det betyder at vi forventer at ”komme i jorden” ved udgangen af 2021 og for alvor i 2022.

Ny udstykninger i bl.a. Remmerslund og Dalby Bakker

Hedensted by er i en rivende udvikling med udbygning af boligområder. Hedensted Fjernvarme følger med i den udvikling ved at tilbyde fjernvarme de pågældende steder. Vi er ved at lægge sidste hånd på projektering af ny transmissionsledning til forsyning af Remmerslund. Endvidere kommer der en afgrening fra Varmepumpen ved Air Liquide (VP SYD), som skal supplere forsyningen ud mod Dalby området. Ud over de store områder der er i vente ved Remmerslund og området i Dalby Bakker, så er der flere andre områder i spil. Hedensted Fjernvarme er klar til at kunne forsyne i disse områder når der bliver et behov.

Ny udstykninger ved Overholmvej 28-34

Hedensted Fjernvarme skal levere varme til 50 nye boliger, der opføres som rækkehuse på Overholmvej 28-34.

Tilslutning af NORMALs kommende bygning i Kildeparken

Hedensted Fjernvarme skal levere varme til lagerbygningen med kontor faciliteter som NORMAL opfører i Kildeparken ved motorvejen. Herved tilsluttes der ca. 77.500 m² opvarmet areal. Tilslutningen skal være klar primo 2022. Forsyningsledningen der ud til, går gennem kvarteret hvor Hedensted Fjernvarme tilbyder konvertering til fjernvarme.

 

Hvorfor overvejede Hedensted Fjernvarme at forsyne udstykning i Skærup?

Boligselskaber henvender sig jævnligt til Hedensted Fjernvarme, for at høre om vi kan give tilbud på levering af fjernvarme til et givent byggeri. Det kan være boligselskaber som opfører boliger både her i Hedensted, men også i andre byer. Det var også tilfældet i forhold til Skærup, hvor et boligselskab tog kontakt til den daværende driftsleder som forelagde muligheden på et bestyrelsesmøde. Det var interessant på det tidspunkt, i forhold til at få flere andelshavere i Hedensted Fjernvarme, uden det betød flere omkostninger for de eksisterende andelshavere. Der har siden været stor tilgang af nye andelshavere, og potentiale til endnu flere nye andelshavere her i Hedensted, derfor er projektet i Skærup droppet.

 

Hvorfor er det en god ide at få flere med i Hedensted Fjernvarme?

Når man får varme fra Hedensted Fjernvarme bliver man en del af et varmefællesskab - et ”hvile i sig selv” fællesskab. Det betyder at evt. overskud skal betales tilbage til andelshaverne. Enten i form af billigere priser eller til investering i løsninger, der sikrer stabil varmeforsyning. Jo flere der er med i varmefællesskabet, des flere er der til at dele omkostningerne.

En del af vores omkostninger går til at drive og vedligeholde produktionsapparatet og ledningsnettet. Disse omkostninger er der, lige meget hvor mange andelshavere vi har. I de senere år har Hedensted Fjernvarme investeret i grøn omstilling. Det betyder at vi har billig udnyttelse af overskudsvarme og solvarme. Vi har således et fast anlæg der billigt kan producere ekstravarme til evt. nye forbrugere

Der er ca. 2.200 andelshavere i Hedensted Fjernvarme, der gerne vil have flere med i fælleskabet.

 

Hvad får man i bestyrelseshonorar?

Bestyrelsens honorar drøftes og fastsættes på generalforsamlingen. Sidst der skete en ændring var den 4. juni 2018.

Slides fra GF 2018 om godkendelse af honorar

Formand: 50.000 kr. pr. år.

Bestyrelsesmedlem: 10.000 kr. pr. år.

Hertil kommer kompensation for tabt arbejdsfortjeneste 500 kr. pr. time. Når bestyrelsesmedlemmer deltager i møder og kurser i arbejdstiden.

Alt bestyrelsesarbejde ligger i fritiden, men en række faglige møder og kurser kan ligge indenfor almindelig arbejdstid. I de tilfælde er det nødvendigt at tage fri fra bestyrelsesmedlemmets almindelige arbejde.

Årets møder ud over alm. bestyrelsesarbejde

Normalt deltager hele bestyrelsen i Dansk Fjernvarmes Årsmøde der varer to hele arbejdsdage. Hertil kommer evt. kurser, som kan være i økonomi, jura, og bestyrelsesarbejde, svarende til ca. to halve dage om året.

Formanden alene deltager derudover hvert år i Energipolitisk Åbningsdebat på Christiansborg der varer to hele arbejdsdage samt PULS i Dansk Fjernvarme (en hel arbejdsdag).

Hertil kommer øvrige kurser/møder/konferencer ca. fire halve arbejdsdage om året hvor formanden deltager alene.

 

Hvorfor fik Hedensted Fjernvarme Klima – og energiprisen i 2019?

Læs her hvorfor og hvordan Hedensted Fjernvarme trak det længste strå blandt 7 konkurrenter i kampen om årets Klima– og Energipris 2019.

Hedensted Kommune: "Hedensted Fjernvarme er første modtager af Klima- og Energipris"

Hedensted Folkeblad: "Første klimavinder har givet alle noget at varme sig over"

Bestyrelseshonorar i alt var på 253.000 kr. i 2019 hvorfor?

Bestyrelsens honorar drøftes og fastsættes på generalforsamlingen. Sidst der skete en ændring var den 4. juni 2018.

Slides fra GF 2018 om godkendelse af honorar

Bestyrelseshonorar 2019

Formand: 50.000 kr.

Øvrig bestyrelse: 4 * 10.000 kr. = 40.000 kr.

Ekstra arbejde i 2019

Ekstra timer i 2019 i alm. arbejdstid formand:

154 timer a’ 500 kr. = 77.000 kr.

Ekstra timer i 2029 i alm. arbejdstid fordelt på hele bestyrelsen:

172 timer a’ 500 kr. = 86.000 kr., svarende til godt 34 timer gennemsnitslig for hver af bestyrelsesmedlemmerne

I alt kr.: 50.000 + 40.000 + 77.000 + 86.000 = 253.000 kr.

Det ekstra arbejde bestod i:

I 2019 blev der forhandlet og indgået kontrakt med Air Liquide omkring udnyttelse af overskudsvarme. Det var svære og meget komplekse forhandlinger. Udnyttelse af overskudsvarme kunne på det tidspunkt betyde store afgiftsmæssige konsekvenser. Samtidig var der politiske forhandlinger i gang omkring ændringer i overskudsvarmeafgiften. Hedensted Fjernvarme stod til at skulle betale 450 t.kr. pr. år i overskudsvarmeafgift. Formanden brugte

derfor ekstraordinært 108 timer på forhandlinger med Air Liquide indenfor hans normal arbejdstiden. Forhandlingen mundede ud i en kontrakt med Air Liquide skrevet på engelsk, idet moderselskabet ligger i Frankrig.

Formandens politiske arbejde var 46 timer i arbejdstiden i 2019. Bl.a. deltog vi i indslag i DR nyhederne omkring de afgiftsmæssige konsekvenser for os. Endvidere indgav Hedensted Fjernvarme høringsvar til Forsyningstilsynet for at påvirke vedtagelse af lovgivningen på afgiftsområdet. Det politiske arbejde har båret frugt, idet lovforslaget blev ændret, så Hedensted Fjernvarme i dag ikke skal betale overskudsvarmeafgift af overskudsvarmen fra Air Liquide.

Kontrakten med Air Liquide giver Hedensted Fjernvarme store årlige driftsbesparelser hvilket er årsagen til at vi har kunnet fastholde varmeprisen selvom vi har mistet grundbeløbet. Se spørgsmålet: Hvorfor er taksterne ikke steget i Hedensted Fjernvarme selvom grundbeløbet på 5 mio. kr. er faldet bort?

Horsens Folkeblad: "Godt nyt for din varmeregning. Omdiskuteret fjernvarmeafgift udskydes i 15 år"

 

Hvorfor er taksterne ikke steget i Hedensted Fjernvarme selvom grundbeløbet på 5 mio. kr. er faldet bort?

Grundbeløbet er et tilskud til decentrale kraftvarmeværker, dvs. varmeværker der i forbindelse med varmeproduktion også producerer el. Det blev indført i 2004 for at sikre, at værkerne kunne være til rådighed for at holde hånden under Danmarks elforsyning – også i perioder med lave elpriser. Grundbeløbet hænger sammen med markedsprisen for el, sådan at når elprisen falder, stiger tilskuddet. Det var forventningen, at elpriserne efter liberaliseringen af elmarkedet ville stabilisere sig på et højere niveau inden 2019. Derfor faldt tilskuddet bort ved udgangen af 2018. Elmarkedet har dog ikke stabiliseret sig, og derfor står mange kraftvarmeværker med et økonomisk underskud, når de skal undvære grundbeløbet fra 1. januar 2019. Det ville betyde at priserne på fjernvarme vil stige, hvad det også har gjort for rigtig mange af de 170 varmeværker som der var omfattet af tilskudsordningen.

 

Det er ikke sket hos Hedensted Fjernvarme. Vi har i god tid investeret i solvarmeanlægget på Vesterbyvej, og i 2020 kom Varmepumpe Syd ved Air Liquide til. Det betyder at Hedensted Fjernvarme kan holde taksterne og andelshaverne blev skånet for en udgift på 4.000 kr. pr. husstand. Det forventes endda, at taksterne nedsættes i 2021, så det bliver billigere at opvarme et standardhus.

Horsens Folkeblad: "Hedensted Fjernvarme mister fem mio. kr. men holder priserne i ro"

 

Hvorfor er udgiften i 2019 til annoncer steget fra det budgetterede 33.000 kr. til 297.380 kr.?

Sommeren 2019 besluttede Hedensted Fjernvarme at ændre logo og udvikle brochuremateriale, der i højere støtter op om den grønne profil, som kendetegner Hedensted Fjernvarme. Derfor blev udgifterne en del højere end budgetteret. Det der normalt ville være indeholdt er nedenstående punkter 1, 2, 3 og dele af 4.

 

Pkt.

Annoncer

Udgift i 2019 i kr.

1

Krak, Eniro og JS Danmark

9.979

 

2

FIF under Dansk Fjernvarme, brochurer mv. (før nyt logo og Mediegruppen)

17.620

 

3

SMS tjeneste bruges til varsling af andelshavere om lukninger eller brud på ledningsnet: Blue Idea -sms-løsning

13.667

 

4

Jysk Fynske Medier: Annoncer mv. Der var flere større i 2019, og vi kører med en fast.

127.129

 

 

 

5

Udvikling af nyt logo, brochuremateriale inkl. tryk samt kommunikation via Facebook samt løbende  opdatering af hjemmeside: Mediegruppen

128.985

 

I alt kr.

297.380

 

Hvorfor var udgiften til advokat og konsulent i 2019 på 257.459 kr.? 

I specifikationen ses det, at omkostningerne primært har været til en administrativ medarbejder udlånt af Løsning Fjernvarme. Arbejdet har været tiltag i forhold til de nye GDPR regler samt forberedelse til implementering af driftsstyringsprogram. Endvidere har der været administrative ad hoc opgaver. Udgifter til konsulenter forventes at falde efter der er ansat en direktør i Hedensted Fjernvarme, idet vedkommende vil tage sig af forskellige typer administrativt arbejde.

Advokat/konsulent

Udgift i 2019 i kr.

Advokat: LRP Advokater

1.700

Konsulent: MVR Consult, vedr. opfølgning strategiarbejde

2.003

 

Konsulent: Qlue, rådgivning vedr. afgifter

7.361

Konsulent: Administrativ medarbejder udlånt af Løsning Fjernvarme

246.395

I alt kr.

257.459