Dato for generalforsamling er sat

1. september 2020

Generalforsamling mandag den 21. september 2020

Vi mødes kl. 19:00 på Cafe Rindbæk, Rindbækvej 10, 8722 Hedensted. På grund af corona situationen er der i år ingen fællesspisning.


For at sikre, at vi kan overholde de aktuelle coronaforholdsregler, beder vi desuden om tilmelding. Tilmeldingen skal ske senest 
d. 15. september og skal sendes til admin@hedensted-fjernvarme.dk.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser

  for indeværende driftsår fremlægges til orientering

 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

 6. Forslag fra bestyrelsen – vedtægtsændring:

  § 2 formål opdateret
  § 5 udtrædelse af Hedensted Fjernvarme § 7 valg til bestyrelse.

 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

 10. Valg af revisor

 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen (admin@hedensted-fjernvarme.dk).