Generalforsamling d. 30 marts

4. marts 2020

Generalforsamling mandag den 30. marts 2020

Vi mødes på North Innovation House, Spettrupvej 7B, Hedensted.
Der er fællesspisning kl. 18:00 – generalforsamlingen starter kl. 19:00. (Tilmelding til fællesspisning senest den 22. marts på admin@hedensted-fjernvarme.dk).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser

  for indeværende driftsår fremlægges til orientering

 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

 6. Forslag fra bestyrelsen – vedtægtsændring:

  § 2 formål opdateret
  § 5 udtrædelse af Hedensted Fjernvarme § 7 valg til bestyrelse.

 7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

 9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

 10. Valg af revisor

 11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen (admin@hedensted-fjernvarme.dk).

Generalforsamlingen afsluttes med et indlæg fra Hedensted Kommune, Merete Valbak

 

Forslag til vedtægtsændringer kan ses her